Em ngồi đâu, anh cũng ngồi chầu,
Yêu em, anh muốn quệt trầu cho em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001