Em ngã thì chị phải nâng,
Đến khi chị ngã em bưng miệng cười.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001