Em ngã thì chị phải nâng,
Đến khi chị ngã em bưng miệng cười.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]