Em nay khăn khắn một lòng
Muốn cho phu xướng phụ tòng cùng nhau
Lòng em như ý sở cầu


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001