Em nay chính thật ngai thờ,
Anh như mái ngói chơ vơ một mình.
Mái ngói anh lợp lấy ngai thờ,
Có ngai không lợp, để chơ vơ sao đành.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001