Em nay đi cấy đồng sâu,
Dưới chân đỉa cắn, trên đầu nắng chang.
Chàng ơi! Có thấu chăng chàng,
Một bát cơm vàng, biết mấy công lênh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001