Em nỏ tham chi nơi quyền cao chức cả,
Một mai không chịu khó ăn làm thì vàng đá cũng tan.
Em quyết theo anh nỏ kể chi đói khó cơ hàn,
Sau này Trời côi ngó lại, tất sẽ có bạc ngàn trong tay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001