Em nỏ tham chi bệ gỗ giường lèo,
Tham anh có đôi ba chữ, dẫu đói nghèo cũng ấm êm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001