Em nằm em nghĩ mà coi,
Để anh nước ngược thuyền xuôi sao đành?
Em nằm em nghĩ mà coi,
Cổ kim, kim cổ mấy người như em!
Em ơi nghĩ lại mà xem,
Hoa nở có lúc trăng lên có giờ.


Khảo dị:
Để anh nước ngược thuyền xuôi sao đành?
Em nằm em nghĩ mà coi,
Cổ kim, kim cổ mấy người như em!
Em ơi nghĩ lại mà xem,
Hoa nở có lúc trăng lên có giờ.
Yêu em anh phải xuống đò,
Vượt ghềnh qua thác “khoan hò” lại vui
.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001