Em nói với anh em thờ mẹ kính cha,
Cớ sao em đi từ canh một đến canh ba chưa về?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001