Em muốn sao cho nên nghĩa tào khang,
Đền ơn cúc dục dạ càng thêm vui.
Như mình mà muốn gần tui,
Có hai bên phụ mẫu làm sui mới thành.
Nghĩ thân qua quần áo chẳng có lành,
Lễ nghi đâu có cam đành cách xa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001