Em muốn hỏi bạn một lời,
Mặt trời ở đó, trốc trời ở mô?
Em về van đất đất ơi!
Ra đây anh chỉ trốc trời cho em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001