Em may gối tai bèo một cặp
Sắm gối ấp hai đôi
Rổ ô đã mua rồi
Quả may đà có sẵn
Bởi nghe tin nhủng nhẳng
E duyên nợ rã rời!
Nằm đêm em luôn vái trời
Chờ cha mẹ thuận lời
Hễ bà mai tới, thì em cuốn gói theo chàng
Ai dè lỡ dở trăm đàng
Tại ai đó, chớ em nào có phũ phàng chi anh!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001