Em mai không thiệt như lời,
Lăng xăng như bướm đậu rồi lại bay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001