Em mở lời ra chào khách ngoài đường,
Đến viếng chơi phong cảnh hay để tỏ tường việc chi?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001