Em một khuyên anh bớt thảm,
Hai khuyên đó giảm sầu,
Ba khuyên anh bớt buồn rầu,
Hãy kiếm nơi cầm sắt nối cơ cầu về sau.


Khảo dị:
Một khuyên anh bớt thảm,
Hai khuyên anh bớt sầu,
Ba khuyên anh bớt buồn rầu,
Hãy kiếm nơi cầm sắt để nối nhịp cầu về sau.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001