Em lấy chồng không cân đối chi cả, nỏ vừa đôi chi cả
Trách lòng thầy mẹ gả bán em ra ri
Em về lấy con dao vàng tự vẫn sống làm chi cho bạn cười


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001