Em lấy chồng anh không có giận,
Sợ khi tối trời lửa cận mái tranh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001