Em là gái út ông trời,
Khi mưa dông gió, tạt rơi đầu chàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001