Em là con gái tỉnh Nam,
Chạy tàu vượt biển ra làm Cửa Ông.
Từ khi mới mở Cửa Ông,
Đi làm thì ít đi rông thì nhiều.
Chị em cực nhục trăm chiều,
Trước tầm một lượt đã trèo cầu thang.
Sinh ra cái nhà máy sàng,
Sáng trưng đèn diện thắp tràn năm canh.
Ông chủ nghĩ cũng đã ranh,
Một toán con gái ở quanh vùng này.


Khảo dị:
Em là con gái tỉnh Nam,
Chạy tàu vượt biển ra làm Cửa Ông.
Từ ngày nó mở Cửa Ông,
Đi làm thì ít, đi rông thì nhiều.
Chị em cực khổ trăm chiều,
Trước tầm một lượt đã trèo cầu thang.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]