Em là con gái nhà giàu,
Cơm cha, áo mẹ, chạy tàu đi chơi.
Gia Lâm, Phú Thị chàng ơi,
Đình Dù là chốn ăn chơi ra vào.
Lạc Đạo cho tới Xuân Đào,
Trong ba ga ấy em vào cả ba.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]