Em là con gái kẻ Ngâu,
Em đi buôn chỉ dãi dầu sớm hôm.
Cái khăn vuông thâm, nửa đội nửa cầm,
Khăn đội rơi mất, khăn thâm lập lờ.
Anh ơi, nhặt giúp em nhờ,
Công anh nhặt giúp bao giờ cho quên.
Anh quên em chẳng cho quên,
Anh nhớ em nhớ, mới nên vợ chồng.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002