Em là con gái kẻ Đằng,
Bên Tề, bên Sở, biết rằng theo ai?


Khảo dị:
Em là con gái nước Đằng,
Bên Tề, bên Sở biết rằng chờ ai?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]