Em là con gái kẻ Đằng,
Bên Tề, bên Sở, biết rằng theo ai?


Khảo dị:
Em là con gái nước Đằng,
Bên Tề, bên Sở biết rằng chờ ai?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001