Em là con gái, em có hai bến sông,
Bến đục em chịu, bến trong em chờ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001