Em là con gái chợ Cơ,
Hái rau lú bú ngẩn ngơ bên đường.
Ví dù anh có lòng thương,
Mời anh về đất bãi, em muối dưa càng anh xơi.


Khảo dị:
Em là con gái chợ Đơ,
Hái rau lú bú ngẩn ngơ bên đường.
Ví dù anh có lòng thương,
Mời anh về đất bãi, em muối dưa vàng anh xơi.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975