Em là con gái Tạm Thương,
Dù không cày cấy, lương vàng cũng có một đôi quây.
Ghét cho miệng thế đặt bày,
Moi gan móc ruột khép lựa điều này tiếng kia.


Con gái Tạm Thương chỉ đàn bà nanh nọc, ghê gớm, có xuất xứ từ mấy bà chuyên cân thóc ở kho Tạm Thương thường quát tháo nông dân nộp thuế. Dân gian có câu “Trai Ngõ Trạm, gái Tạm Thương”.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002