Em là con gái Phủ Từ,
Lộn chồng trả của, theo sư chùa Viềng.
Nó ăn thịt chó nấu riềng,
Bán rau mảnh bát lấy tiền nộp cheo.
Dù còn thiếu thốn bao nhiêu,
Xin chàng đừng có cắm nêu ruộng chùa.


Khảo dị:
Em là con gái Phủ Từ,
Lộn chồng chồng trả, lấy ông sư chùa Viềng.
Đói no thịt chó với riềng,
Bán rao mảnh bát lấy tiền nộp cheo.
Dầu còn thiếu thốn ít nhiều,
Xin anh đừng có cắm tiêu ruộng chùa.
Em là con gái phủ Từ,
Lộn chồng trả của, theo sư chùa Viềng.
Đói ăn thịt chó nấu riềng,
Bán rau mảnh bút, lấy tiền nộp cheo.
Dù còn thiếu thốn bao nhiêu,
Xin làng đừng có cắm nêu ruộng chùa.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
3. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
4. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969