Em là con gái Phụng Đình,
Ngày ngày dạo khắp tỉnh thành: “Ai phi”.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001