Em là con gái Phú Khê,
Lấy chồng kẻ Xá lành nghề đi buôn.
Đầu sông cho chí ngọn nguồn,
Cùng năm chí tối đi buôn cả đời.
Tháng tám quẩy gánh buôn rươi,
Tháng chín buôn mít tháng mười buôn cau.
Tháng một quẩy gánh buôn trầu,
Tháng chạp buôn bấc buôn dầu buôn hương.
Tháng giêng vào nghệ buôn đường,
Tháng hai tiện mía, tháng ba sang nạo dừa.
Tháng tư quẩy gánh buôn dưa,
Tháng năm cấy hái cày bừa lấy công.
Tháng sáu quẩy bị buôn bông,
Tháng bảy buôn mít, buôn cùng cả năm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001