Em là con gái Bát Qua,
Đi làm thì ít trăng hoa thì nhiều.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001