Em là con gái đến thì,
Như con cá rô thia ăn vực, có khi hoá rồng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004