Em là chút phận thuyền quyên,
Mà trời chẳng biết thương em chút nào.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001