Em không tham nhà ngói huê tà,
Tham vì một nỗi mẹ cha rộng mồm.
Đêm ngày gióng giả om sòm,
Trống phách không có, lấy mồm cầm canh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001