Em không sinh sự, em cũng chẳng bạc tình,
Anh muốn bứt cây mai ra trồng đất táo, để rồi chậu sành bơ vơ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001