Em không chào thì ra câu tình tệ,
Em mở lời chào thì tục lệ bất minh.
Anh ở xa chưa rõ sự tình,
Anh có đôi rồi chẳng biết, em ở một mình nỏ hay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001