Em chớ có nên xúc xiểm ông thợ nề,
Tui mà cất bay cất búa, thì đến mất nghề giã vôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001