Em chồng ở với chị dâu,
Coi chừng kẻo nó giết nhau có ngày.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001