Em chả tham nhà ngói tày đình,
Tham về ngọn núi rập rình trên tay.
Chả tham nhà ngói anh đâu,
Tham về con mắt bồ câu liếc người.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001