Em cất mái chèo lan, nhìn chàng rơi luỵ,
Thổn thức gan vàng, thối dị tấn nan.
Chàng đành nhưng phụ mẫu không đành,
Lá cây tre khuất ngọn ngành, trời ơi!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001