Em có chồng rồi tu phận, tu duyên,
Dù ai trao bạc kết duyên đừng cầm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001