Em có chồng rồi như ngựa có cương,
Ngõ em em đứng, đường trường anh đi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004