Em có chồng rồi, em nói rằng chưa,
Tội riêng em đó nỏ lừa được anh.
- Em chưa có chồng, em mới đến đây,
Chồng rồi, chiếu trải màn vây ở nhà.


Khảo dị:
Em có chồng rồi, em nói rằng chưa,
Tội riêng em đó, nỏ lừa được anh.
- Không không, chưa có nơi đâu,
Con tằm soan đang đợi nương dâu nhà người
.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001