Em có chồng rồi anh lại ở với ai?
Rồi đây tôi trách ông mai ít lời.
- Tôi ra sông tự tận cho rồi đời,
Để cho em ở lại nghe lời phị thi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001