Em có chồng không bỏ nghĩa anh,
Giàu thời miễu ngói, khó miễu tranh em cũng thờ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001