Em còn buôn bán cõi này,
Anh đương xuôi ngược cũng có ngày gặp nhau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001