Em buôn trầu kể mớ bán trăm,
Gặp cơn gió bấc em nằm em lo.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001