Em buôn chi có sọt có giành,
Có phải buôn hành, xuống chợ Cầu Quan.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001