Em bán chi dưới bợ trên tràn,
Dầm sương phản mại, cảm thương hàn ai nuôi?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001