Em ở trong nớ càng thương càng nhớ,
Anh ở ngoài này càng thảm càng sầu.
Bao giờ ngọc lại hoà châu,
Cho chàng gặp thiếp giải mấy câu thâm tình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001