Em ở sông dưới mới lên,
Có lời chào bạn sông trên mới về.
Thuyền anh buôn bán những gì,
Lỡ buồm lạc gió bây giờ mới xuôi?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001