Em ơi ngoảnh mặt lại đây,
Anh nhìn thấy mặt cho khuây tấm lòng.


Khảo dị:
Em về ngoảnh mặt lại đây,
Để anh ngó chút cho khuây cơn buồn.
Nguồn:
1. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001